Statuten van de vereniging      (als pdf zoals in het Belgisch Staatsblad)

De ondergetekenden:
SAPALO Mujinga, huisvrouw, wonende te 8310 Brugge, Sint-Kruisstraat 56, geboren te Lubumbashi (Elisabethville) – Congo op 02/02/1966, nationaliteit: Belg
GERRITSEN Wilhelmina, opvoedster, wonende te 8310 Brugge, Lorreinendreef 31, geboren te Maarssen – Nederland op 08/04/1955, nationaliteit: Belg
DE RYCKE Paul, landbouwkundig ingenieur, wonende te 8310 Brugge, Sint-Kruisstraat 56, geboren te Brugge op 15/10/1961, nationaliteit: Belg
VERCAEMER Stefaan, leraar, wonende te 8310 Brugge, Kievitstraat 26, geboren te Kortrijk op 29/01/1965, nationaliteit: Belg
verklaren hierbij deze vereniging zonder winstoogmerk op te willen richten, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen:

Art. 1
De vereniging draagt de naam MASOMO. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brugge, met name in de Sint-Kruisstraat 56, 8310 Brugge.

Art. 2
De vereniging heeft tot doel financiële en materiële steun te verlenen aan onderwijs - en gezondheidsprojecten in Congo (D.R.C.). Ze kan dit doen door inzamelen van goederen en fondsen, door het organiseren van Afrikaanse maaltijden, het inrichten van manifestaties en door het verkopen van lokale Afrikaanse producten. Zij kan alle activiteiten verrichten die helpen bij de realisatie van de doelstellingen. Zij kan medewerking verlenen en belangstelling tonen voor elke activiteit gelijkaardig aan haar doel. Handelsdaden mogen enkel gesteld worden voor zover ze in relatie staan tot het doel van de vereniging en de opbrengst ervan wordt gebruikt voor de realisatie van dit doel.

Art. 3
Het aantal leden is onbeperkt, het minimum is vastgesteld op drie. De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden.

Art. 4
Een kandidaat-lid wordt voorgedragen door een lid van de algemene vergadering. De beslissing tot toetreding wordt genomen door de raad van bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 5
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag wordt per brief aan de raad van bestuur medegedeeld. Er dient een opzegtermijn van drie maanden te worden gerespecteerd. Het uitsluiten van een lid is slechts mogelijk bij beslissing van de algemene vergadering en dit met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.

Art. 6
Er wordt geen ledenbijdrage gevraagd.

Art. 7
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Elk lid beschikt over één stem. De leden kunnen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het benoemen en ontslaan van bestuurders, het benoemen en afzetten van eventuele commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, het uitsluiten van leden, het goedkeuren van werkplan, rekeningen en begrotingen, het wijzigen van de statuten, het vaststellen van het huishoudelijk reglement, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, de bestemming van de goederen bepalen bij ontbinding van de vereniging en het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist. Zij vergadert minstens één maal per jaar. De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen als één vijfde van het aantal leden daarom verzoekt.

De leden worden schriftelijk uitgenodigd, minstens acht dagen voor de bijeenkomst. De agenda wordt bij de uitnodiging vermeld. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen als tenminste twee derde van de leden aanwezig is. Elk lid van de algemene vergadering kan agendapunten toevoegen.
De beslissingen worden opgenomen in notulen en bijgehouden in een daartoe bestemd register.

Art. 8
De vereniging wordt gezamenlijk bestuurd door een raad van bestuur, die uit 3 leden bestaat, namelijk een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. De bestuurders worden voor onbepaalde duur verkozen door de algemene vergadering. De bestuurders zijn ten allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging en de verwezenlijking van haar doelstelling, voor zover deze bevoegdheden niet aan de algemene vergadering werden toegekend.
De algemene vergadering benoemt als eerste bestuurders uit de stichtende leden:
   Paul De Rycke (voorzitter),
   Wilhelmina Gerritsen (secretaris)
   Stefaan Vercaemer (penningmeester).
De vereniging is gebonden door de handtekening van de voorzitter of van twee bestuurders en voor daden van dagelijks bestuur door de handtekening van een eventueel daartoe gemachtigde.

Art. 9
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 10
Tot statutenwijziging kan slechts worden overgegaan bij beslissing in de algemene vergadering. Deze wijziging moet worden aangekondigd in de oproepingsbrief. De wijziging dient te gebeuren bij aanwezigheid van tweederde van het aantal leden en met tweederde meerderheid van de aanwezige leden. Er dient te worden gestemd met een viervijfde meerderheid voor een wijziging van de doelstellingen.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij ook de bevoegdheden bepaalt. Het vermogen van de vereniging wordt overgedragen aan een instelling met gelijkaardige doelstellingen. De keuze van deze instelling wordt gemaakt door de algemene vergadering.

Opgesteld te Brugge op 29 augustus 2003, voor aanvaarding en akkoord, de stichtende leden,

DE RYCKE Paul

GERRITSEN Wilhelmina

SAPALO Mujinga

VERCAEMER Stefaan

 

(terug naar vorige pagina)